Projekty Europejskie

Aktualności

07.09.2017

Program "Wyprawka szkolna" na rok szkolny 2017/2018

 Rządowy program pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym  2017/2018 – „Wyprawka szkolna” – na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1457).

 

Prezydent Miasta Gniezna

informuje o możliwości zakupu podręczników dla uczniów

w roku szkolnym 2017/2018 – „Wyprawka szkolna”

 

Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (za wyjątkiem tzw. ćwiczeń oraz podręczników i ćwiczeń do religii) przysługuje:

1.      Uczniom:

a)     słabowidzącym,

b)     niesłyszącym,

c)     słabosłyszącym,

d)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

f)      z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

g)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

h)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, -

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 i 949) i uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

  • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
  • klasy I branżowej szkoły I stopnia,
  • szkół ponadgimnazjalnych:, technikum,

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego, do której nie opracowuje się odrębnych podręczników, ze względu na specyficzny charakter ich edukacji oraz indywidualny poziom rozwoju i tempa przyswajania wiedzy. Nauczyciele realizując treści określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego mogą korzystać z podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, oraz z materiałów edukacyjnych, dostępnych na rynku.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do:

·         klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej organizowanych w branżowych szkołach I stopnia,

·         klasy I branżowej szkoły I stopnia,

  • technikum,

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświat (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm)

 

Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiałami edukacyjnymi są w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne.

Wysokość dofinansowania zakupu podręczników jest zróżnicowana i nie może przekroczyć kwoty:

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym   lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, technikum

  do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia

  do kwoty 390 zł

Zasady udzielania pomocy

 

Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników udzielana jest na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych ucznia

Rodzic (opiekun) składa wniosek o dofinansowanie do dyrektora szkoły, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2017/2018 w terminie ustalonym przez prezydenta Miasta Gniezna.

Prezydent Miasta Gniezna ustala zarządzeniem termin składania wniosków, po uprzednim wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

W roku szkolnym 2017/2018 termin ten został ustalony na dzień 11 września 2017 r.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

Dokumentowanie dochodu:

 

Z uwagi na fakt, objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”, w roku szkolnym 2017/2018, wyłącznie uczniów z niepełnosprawnościami, nie ma obowiązku dołączania zaświadczenia lub też oświadczenia o wysokości dochodów.

Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia z niepełnosprawnością do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 i 949), wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Starostwie Powiatowym nie spełniają wymogów wyżej wymienionych ustaw.

 

Rozliczenie zakupu

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

 

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach (dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania), a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna dziecka, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, lub materiałów edukacyjnych.

 

Jeżeli składane jest ww. oświadczenie, do oświadczenia należy również dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.  - „Wyprawka szkolna”.

 

W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów zwrot kosztów zakupu rodzicom uczniów (prawnym opiekunom dziecka, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego następujące informacje:

1)       imię i nazwisko ucznia,

2)       nazwa i adres szkoły,

3)       klasa do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018,

4)       wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,

5)       kwota zakupu,

6)       data zakupu,

7)       czytelny podpis osoby (podmiotu), która dokonała zakupu.

 

Potwierdzenie wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

 

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w szkołach, do których będą uczęszczać dzieci w roku szkolnym 2017/2018.

 

Wniosek – do pobrania w szkołach na terenie Miasta Gniezna oraz w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie (Wydział Edukacji, pok. nr 24a), a także na stronie internetowej urzędu www.gniezno.eu .

« powrót