Projekty Europejskie

Aktualności

04.09.2017

POWIATOWY KONKURS Z OKAZJI OBCHODÓW XVII DNIA PAPIESKIEGO „IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ”

 KONKURS WIEDZY DLA  UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

 

Z OKAZJI OBCHODÓW XVII DNIA PAPIESKIEGO

„IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ”

 

 

 

 

Regulamin konkursu w dwóch kategoriach: esej, prezentacja multimedialna

 

TEMAT PRACY: „Wstań, nie skupiaj się na swoich słabościach i wątpliwościach, żyj wyprostowany”

 

§1

1.      Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie.

2.      Celem konkursu jest: przybliżenie młodzieży osoby i dzieła św. Jana Pawła II, jego posługi i ukazanie, że jest wzorem dla współczesnego człowieka w podejmowaniu ważnych decyzji, w oparciu o cnoty - w tym też nadzieję; kształtowanie postawy chrześcijańskiej wobec wartości, na które wskazywał Święty.

 

§ 2

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu Gniezno.

 

§ 3

1.      Autorem eseju lub prezentacji multimedialnej może być wyłącznie jeden uczeń (prace zbiorowe nie będą oceniane).

2.      Autor przystępuje do konkursu przesyłając organizatorowi esej lub prezentacje multimedialną. Możliwe jest przesłanie tylko jednej pracy przez jednego autora.

3.      Esej należy przesłać w wersji elektronicznej lub dostarczyć w formie papierowe w pliku Word, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkoły sienkiewiczzsp3@interia.pl, podając w tytule „esej”

4.      Prezentacje należy przesłać w wersji elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach na powyższy adres e-mail, lub dostarczyć na nośniku fizycznym.

5.      Wysłanie pracy (eseju lub prezentacji) na wskazany powyżej adres jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika niniejszego regulaminu.

6.      Przesłany esej lub prezentacja musi zawierać w nagłówku (prezentacja - na ostatnim slajdzie) wskazane poniżej elementy:

a)      imię i nazwisko autora pracy,

b)      klasa, nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza autor,

c)      telefon kontaktowy autora.

 

§ 4

Esej nadesłany na konkurs musi spełniać następujące warunki:

a)      zostać przygotowany w języku polskim,

b)      być przygotowany w formie elektronicznej w formacie Word

c)      mieć formę zestandaryzowanego maszynopisu (około 2000 znaków ze spacjami na stronę, czcionka Times New Roman lub Arial, rozmiar czcionki 12, odstęp między wierszami 1,5),

d)     objętość pracy nie może przekraczać 3 stron.

 

§ 5

1.      Powołana przez organizatora komisja konkursowa oceniając eseje lub prezentację będzie brała  pod uwagę następujące kryteria:

a)      zgodność z tematyką konkursu,

b)      zawartość merytoryczną pracy,

c)      pomysłowość autora,

d)     styl i język pracy.

 

W prezentacji oceniane będą dodatkowo:

      a) estetyka i efekt wizualny

      b) zawartość prezentacji - wykorzystanie nauczania św. Jana Pawła II w tym temacie

      c) grafika i cała szata graficzna

      d) przejrzystość

      e) techniczna poprawność wykonania

 

2.      Komisja ma obowiązek sporządzenia protokołu z obrad, który podpisują wszyscy członkowie.

3.      Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.

 

§ 6

1.      Autorom trzech najlepszych prac Komisja przyznaje nagrody.

2.      Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły a osoby nagrodzone zostaną powiadomione przez organizatora telefonicznie.

 

§7

Harmonogram konkursu

a)  termin nadsyłania prac: do 29 września 2017 do godz. 13:00

b)  ogłoszenie wyników konkursu: 6 października 2017

c)  uroczyste wręczenie nagród: 12 października 2017 w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym, ul. Seminaryjna 2 o godz. 10:00

 

§ 8

1.      Uczeń przekazujący esej lub prezentację na konkurs wyraża jednocześnie zgodę na:

a)      publiczne wystawienie pracy,

b)      zamieszczenie pracy na stronie internetowej organizatora konkursu,

c)      opublikowanie informacji o uczniu (imię, nazwisko, nazwa szkoły) na stronach internetowych organizatora konkursu.

d)     na przetwarzanie danych osobowych

2.      Prace konkursowe nie są zwracane.

3.      Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

4.      Organizator zastrzega również możliwość zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej www.zsp3-gniezno.pl

5.      Osoba upoważniona do kontaktów w imieniu organizatora: Sebastian Wietrzykowski, adres e-mail: tajfunseba@onet.pl lub ks. Dominik Poczekaj, adres e-mail: dominikpoczekaj@gmail.com

« powrót