Projekty Europejskie

 

Aktualności

02.09.2020

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole

 

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

1.       Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2.       Do szkoły uczniowie przychodzą o wyznaczonych godzinach.

3.       Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

4.       Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

5.       Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

6.       Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

7.       Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

8.       Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

9.       Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

10.   Każda grupa ma przypisany odrębny, w miarę możliwości, wieszak w szatni.

11.   Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu wejścia i wyjścia ucznia ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.

Na terenie szkoły wyodrębnione są trzy strefy,: czerwona, żółta i zielona.

Strefa czerwona -części wspólne czyli korytarze, szatnie, sekretariat, toalety, biblioteka – konieczność noszenia maseczki

Strefa żółta – sala lekcyjna – noszenie maseczek dla chętnych

Strefa zielona – boisko i wyjście ze szkoły, hala sportowa,  przejście na halę - bez maseczki

Podczas zajęć w klasie uczeń lub nauczyciel również może przebywać w maseczce, jeśli czuje się w ten sposób bezpieczniej.

6.  Zawieszony zostaje wpis w statucie dot. ograniczenia usprawiedliwień od rodziców – złe samopoczucie, kaszel itp. jest podstawą do pozostania ucznia w domu , a wychowawca zobligowany jest do jego usprawiedliwienia.