Projekty Europejskie

 

HISTORIA SZKOŁY

 

HISTORIA SZKOŁY
Na wniosek władz Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego 1.09.1965 utworzono w Gnieźnie Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących.Siedziba nowej placówki oświatowej mieściła się w Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Chrobrego. Szkoła korzystała z izb lekcyjnych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 przy ulicy Sienkiewicz 6, a także z pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 oraz II Liceum Ogólnokształcącego.
W pierwszym roku istnienia szkoły uruchomiono 27 oddziałów z ogólną liczbą 911 uczniów.
 W następnych latach ilość uczniów wahała się między 900 a 1600.W związku z tym musieliśmy korzystać również z sal budynku po byłej jednostce wojskowej oraz świetlicy Gnieźnieńskich Zakładów Mięsnych. Funkcjonowały również filie szkoły w Kłecku i Witkowie.
           W roku szkolnym 1970 / 1971 zostaje zmieniona nazwa szkoły na Zasadniczą Szkołę Dokształcającą.
W 1976 roku szkoła otrzymała własny budynek po ZSZ nr 1 przy ulicy Sienkiewicza 6    i zmieniła nazwę na Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
Zespół Szkół Zawodowych nr 3( nazwa przyjęta od 1.01.1983 roku), do dnia dzisiejszego mieści się w budynku, który przed wojną zamieszkiwały dwie rodziny. Od roku 1982 dyrekcja szkoły rozpoczęła starania o rozbudowę. Budowa nowej szkoły była priorytetową inwestycją w Gnieźnie. Od września 1995 roku szkoła pracuje w lepszych warunkach lokalowych- wzbogaciła się o 12 izb lekcyjnych wyposażonych w nowe meble i pomoce dydaktyczne. Otwarcie nowej szkoły pozwoliło na uruchomienie szkolnictwa średniego-technikum budowlanego, drzewnego i spożywczego, zarówno dziennego, jak i zaocznego dla absolwentów szkoły zasadniczej.
W 2002 roku Bobcasino w Polsce, w związku z reformą oświaty, szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Działalność placówki uwzględnia potrzeby i oczekiwania rynku pracy. Funkcjonowanie szkoły nie byłoby możliwe bez ścisłej współpracy z Cechem Rzemiosła    i Małej Przedsiębiorczości oraz innymi zakładami pracy, w których uczniowie odbywają praktyki. W listopadzie 2019 w związku z reformą oswiaty likwidującą gimnazja, szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3.
 
 
KALENDARIUM
1965 – powstanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących
dyrektorem szkoły zostaje Zdzisław Wojtkowiak
1968 – pierwsi absolwenci opuszczają szkołę
1970 – zmiana nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą
1976 – szkoła przenosi siedzibę do budynku przy ul. Sienkiewicza 6 i zmienia nazwę na
Zasadniczą Szkołę Zawodową
1980 – dyrektorem szkoły zostaje Stanisław Dukiewicz
1982 – powstaje Technikum Budowlane dla pracujących
1983 – władze oświatowe ustaliły nazwę szkoły na Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Gnieźnie
1986 – dyrektorem szkoły zostaje Henryk Zander
1992 – nawiązanie współpracy z partnerskim miastem Veendam w Holandii
1993 – rozpoczęcie rozbudowy szkoły
1995 – oddanie do użytku nowego budynku szkoły
1995 – uruchomienie Technikum Budowlanego, Drzewnego i Spożywczego dla Dorosłych
1996 –  uruchomienie dziennego Technikum Budowlanego
2002 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
2002 – uruchomienie liceów profilowanych
2003 – otwarcie sali komputerowej
2004 – współpraca z ośrodkiem doskonalenia zawodowego w Rote Jahne w Niemczech w ramach programu Sokrates
2005 – uroczyste obchody 40 lecia istnienia szkoły
2006 - rozpoczęcie akcji krwiodawstwa                            
2006 – otwarcie boiska szkolnego
2007 – otwarcie sali multimedialnej dofinansowanej ze środków unijnych
2008 – funkcje dyrektora obejmuje  Tadeusz Stręk
2008 – uruchomienie Technikum Uzupełniającego
2008 – przystąpienie do projektu SZKOŁA BEZ PRZEMOCY – zintegrowanie młodzieży i wyrażanie sprzeciwu przeciw przemocy
2009 – przystąpienie do projektu „PO PRAKTYKĘ DO EUROPY”– w ramach porozumienia między Federacją Budownictwa i Prac Publicznych we Francji a Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Poznaniu
2010 – rozpoczęcie udziału w projekcie unijnym Comenius dotyczącym odnowy środowiska (stosowania energii odnawialnych). Udział biorą: Portugalia, Belgia, Francja, Szwecja, Turcja, Włochy, Polska.