Projekty Europejskie

Nabór elektroniczny

 Nabór elektroniczny

https://gniezno.edu.com.pl/

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

  • od 22 maja 2017r. do 9 czerwca 2017r. godz.800 – 1500                                                              złożenie w sekretariacie ZSP nr 3 wniosku o przyjęcie do szkoły /podanie wraz z załącznikami, kwestionariusz osobowy – wydrukowane ze strony https://gniezno.edu.com.pl/ – podpisane przez kandydata i rodzica/.

Kandydat składający dokumenty do branżowej szkoły I stopnia składa również potwierdzenie możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu wydane przez pracodawcę, potwierdzony przez Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości /druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www.zsp3-gniezno.pl/

  • od 23 czerwca 2017r.   do 26 czerwca 2017r.  godz. 1500                                                      dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • 12 lipca 2017r godz.1000                                                                                                              podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, wydanie skierowań na badania lekarskie / dotyczy uczniów ubiegających się o przyjęcie do Technikum/
  • do 20 lipca 2017r. godz.1200                                                                                                                                    dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.
  • 21 lipca 2017r. godz.1300                                                                                                              podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.