Projekty Europejskie

STATUT ZSP nr 3

STATUT

 ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

nr 3 w GNIEŹNIE


   

SPIS TREŚCI

  

Podstawa prawna Statutu ……………………………………………………………………………….3

Rozdział 1

Informacje ogólne o placówce ………………………………………………………………………….5

Rozdział 2

Cele i zadania Szkoły ……………………………………………………………………………...……6

Rozdział 3

Organy Szkoły ………………………………………………………………………………………….7

Rozdział 4

Organizacja pracy i nauczania………………………………………………………………………....12  

Rozdział 5 

Organizacja wychowania i opieki …………………………………………………………..…………17

Rozdział 6

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna ………………………………………………………...………19

Rozdział 7 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania …………………………………………………………….……26

Rozdział 8

 Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły …………………………………………………….…………46

Rozdział 9

Uczniowie Szkoły ……………………………………………………………………….…………….52

Rozdział 10

System nagród i kar ……………………………………………………………………………..…….54

Rozdział 11

Rozwiązywanie konfliktów szkolnych  ………………………………………………………….……56

Rozdział 12

 Rekrutacja …………………………………………………………………………………………….57

Rozdział 13

Postanowienia końcowe ………………………………………………………………………….……….57